išsiausti

išsiausti
1 išsiaũsti, išsiaũčia (ìšsiaučia), ìšsiautė 1. tr. Š, Rtr nuvilkti viršutinį drabužį, išrengti: Išsiaũsk vaiką, t. y. atimk apsiaustus, drabužius J. | refl. Š, Rtr: Išsisiaũsk, po marškinių nebus taip šilta J. Išsisiaũsk iš kailinių, o sušilsi trobo[je] Užv. Išsisiaũsk ir eik prie stalo! Jrb. Basos, išsisiaũtusios turėdavom eiti Vlkš. 2. tr. Klt išvalyti grūdus kratant, sukant rėtyje: Seniau kretilais visus grūdus išsiausdavom Žg. Rugiai jau išsiausti, tik dėk vežiman ir važiuok malūnan Sv. Negerai ìšsiautėt grūdus, da visko pilna juos Trgn. Kiti turėjo tokius didelius sietus, – teip gražiai išsiaũčia tas visas smulkmenas Mšk.išsijoti (ką birų): Išsiaũsk kruopas, ryt talka bus Kvr. Reiktum kiek avižinių miltų kisieliuon išsiaũsti Kv. Duona išeis kaip pyragas – miltus ìšsiaučiau Krp. Išsiaũs pelenų, ka anglių nebūtų, i plaus žlugtį Krš.praleisti kurį laiką valant grūdus, siaučiant: Visą rytą ìšsiaučiau, mat vežam šiandien malūnan Š. 3. tr. išmesti, išvaryti: Visus tuos vyrus lauk ìšsiaučiau Skr. 4. tr. padaryti, kad persimestų į kitą vietą, ištraukti: Trauksmas ìšsiautė ugnį priemenėn Š. 5. tr. pertiesti, permesti: Par skrites išsiaustas lynas Trk. 6. tr. pagimdyti: Dešims vaikų esu išsiaũtusi Varn.refl. kartą pagimdžius, tapti nebevaisinga: Bei nebus išsisiaučiančio nei nevaisingo tavo žemėje BB2Moz23,26. 7. intr. praleisti kurį laiką išdykaujant: Vaikai visą vakarą ìšsiautė, išlapavo Š. 8. intr. SD420, R49 iki valios padūkti, pašėlti. | refl.: Kai užeina, tai turi išsisiaũst Šn. Pareina vaikai išsisiaũtę, tik duok greičiau valgyt Ob. Kai atvažiuo[ja] [anūkai], tai neišsisiaũstų par savaitę Grd. 9. refl. liautis siautus (apie epidemiją): Turėjau viltį, kad tamsta leisi man savo darbą tęsti, kol išsisiaus maras . 10. tr. šnek. godžiai išvalgyti: Visą bliūdą ìšsiaučiau Vdžg. Ar tu tą bliūdą pyragaičių ìšsiautei? Skr. 11. tr. prigulėti, išniekinti: Išsiausti mergą Vrn. \ siausti; antsiausti; apsiausti; atsiausti; dasiausti; įsiausti; išsiausti; nusiausti; pasiausti; parsiausti; persiausti; prasiausti; prisiausti; susiausti; užsiausti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • išsiausti — išsiaũsti vksm. Seniaũ kretilai̇̃s visùs grūdus išsiaũsdavome …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • milas — mi̇̀las dkt. Išsiáusti mi̇̀lo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antsiausti — 1 antsiaũsti, añtsiauta, añtsiautė (ž.) tr. uždengti, užgaubti, užsiausti: Ką šiandien piemenie antsiaũsi? Jdr. Nu ir dabar baltą drobulę añčsiautė, ančklojo Lk. Tokį kilimą ant pečius antsiautusios, ant dešiniuoju pečiu segele susegė S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsiausti — 1 apsiaũsti, apsiaũčia (àpsiaučia), àpsiautė NdŽ; L 1. tr. H159, R, Sut, K, Š, Rtr apdengti, apsupti, apgaubti (skara, drabužiu); užvilkti (ant kito drabužio): Apsiaũsk mergelę skepetu, kad nesušaltų Skdv. Agurkų rasodą vakare reikės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsiausti — 1 atsiaũsti, atsiaũčia (àtsiaučia), àtsiautė tr. BŽ481 ką dengiantį, gaubiantį atklėsti, atlapoti: Liuob atsiaus kuskelę, nusiaus į užpakalį ir susiaus vėl į pryšakį Šts. Supynė po pyną už kožnos ausies, àtsiautė į pryšakį ir apsuko aplinkuo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dasiausti — 1 ×dasiaũsti, dasiaũčia (dàsiaučia), dàsiautė (hibr.) tr. baigti siausti grūdus: Tą puspūrį dasiaũsk, o aš bėgu žygiuoties Kv. siausti; antsiausti; apsiausti; atsiausti; dasiausti; įsiausti; išsiausti; nusiausti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išeiti — išeĩti 1. intr. SD409, R, H einant pasišalinti: Vienas žmogus, išėjęs valandėlę už durų, sugrįžo J.Jabl. Išeit mergytė iš rūtų daržo, vainikėlį pindama KlvD98. Varomas turiu išeiti Blv. Skruzdėlės skyles išeit palieka O. Čia jų būta ir išeita… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išniekoti — 1 išniekoti 1. tr. Q62, R, K, Žl išsiausti vėjyje, išvalyti iš grūdų pelus, išvėtyti grūdus: Išniekok rugius, tai bus balta duona Jnk. An rėčio išsijoji, išsijoji, čystus kmynus niekotėlėn –išniekoji Slm. | refl. tr.: Išsiniekojau bliūdelį kruopų …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išplyšti — intr. 1. N, K atsirasti plyšiui, skylei, išdriksti: Sermėgo[je] skylė išplyšo J. Kur tu čia dabar vaikščioji išplyšusiu klynu! Š. 2. visiems nusidėvėti, iškiurti nuo ilgo nešiojimo: Apdarai išsibaigė, išplyšo Žem. Visi kaliošai išplyšo Ėr. Drobės …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsiautimas — išsiautìmas sm. (2) KI156 → 1 išsiausti 2. siautimas; apsiautimas; įsiautimas; išsiautimas; nusiautimas; pasiautimas; persiautimas; susiautimas; užsiautimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”